SEMERKAND VAKFI SENEDİ


VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı Semerkand Vakfı'dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde olup, adresi Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi, No:25 Kat 3’dür. Vakfın adresi yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek.

Kamu yararına hayır işleri yaparak insanların ilmî, ahlâkî, dinî, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişimlerine yardımcı olmak ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-
4.1-Ülkemiz ve diğer ülkelerle bunların insanları arasında; ilmî, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iş birliği, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışma amaçlı toplantılar, geziler, seyahatler, davetler, ziyaretler, konser, tiyatro, açık hava toplantıları, şenlik, şölen, yarışma, kültürel ve sportif etkinlik gün ve geceler yapmak ve yaptırmak.
4.2-Dinî ve millî veya sair gün ve gecelerde anma, kutlama, tanıtma, eğlence, dinî musiki ve benzeri programlar düzenlemek.
4.3-Toplumda haklı bir yer edinmiş ilim, kültür, sanat, maneviyat, çevre ve sosyal ve benzeri alanlarda hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları ve organizasyonlar yapmak.
4.4-Fakir, kimsesiz, bakıma muhtaç, hasta, sakat, afet sonucu muhtaç duruma düşmüş ve benzeri ihtiyaç sahibi tüm insanlara ayni, nakdi ve manevi yardımlarda bulunmak.
4.5-Ülkemizde ve dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen deprem, sel, heyelan, yangın ve benzeri her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve manevi yardımlar yapmak.
4.6-Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve yaşanabilir hâle getirilmesi için faaliyetler ve bilimsel araştırmalar yapmak ve yapanlara destek olmak.
4.7-Zararlı alışkanlıkları ve madde bağımlılıkları olan insanların tedavisi, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılabilmesi için vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte veya kendi imkanları ile tedavilerine yardımcı olmak ve bu tip çalışmaları desteklemek.
4.8-Yurt içinde ve yurt dışında her derecede eğitim alanlar için imkânlar hazırlamak, karşılıksız burslar verip her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.
4.9- Ülke kültürümüzün geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında tanıtılıp, yaygınlaştırılması için toplantı, konferans, seminer, sempozyum, çok amaçlı bilimsel toplantı, inceleme, araştırma, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya vakfın amacı doğrultusunda düzenlenenlere destek olmak.
4.10-Yurt, kurs, okuma salonu, kütüphane, araştırma merkezi, gençlik merkezi, kültür merkezi ve benzeri yerler tesis edip açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya bu alanlarda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara vakfın amacı doğrultusunda destek sağlamak.
4.11-Yurt içi ve yurt dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, enstitü seviyesinde kurumlar kurmak, işletmek veya ortak olmak. Bu alanlarda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara vakfın amacı doğrultusunda destek vermek.
4.12-Marketler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve şahıslardan yapılacak olan fazla miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerinin değerlendirilmesi, korunması ve amaca uygun şekilde muhafaza ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda bankacılığı yapmak.
4.13- Ayni ve nakdi bağış, kurban, kurban eti ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan her türlü yardımı kabul ederek uygun şartlarda muhafaza ederek yardıma muhtaç insanlara ulaştırmak.
4.14- Yardım toplama kanunu çerçevesinde gelir temini için faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetler düzenleyen kurum ve kuruluşlara destek olarak temin ettiği gelirleri amacı doğrultusunda kullanmak.
4.15-Hizmetlerini daha geniş kesimlere ulaştırmak için sosyal tesis, lokal, çay bahçesi, yemekhane, misafirhane, pansiyon, huzur evi, aş evi, eğlence ve dinlenme yerleri yapmak veya yapılanlara vakfın amacı doğrultusunda destek olmak.
4.16-Mevzuata uygun izinler alınarak tarihî, kültürel yapı ve eserlerin imar, ıslah, tamirat ve tadilatını yaparak vakıf amaçlarına uygun olarak kullanmak.
4.17- Amacını gerçekleştirme doğrultusunda ajans, gazete, dergi, kitap, internet vb. basın ve yayın yoluyla iletişim kurmak. Bu tür yayın yapan kuruluşları kurmak, ortak olmak ve bu tür yayınlara destek olmak.
4.18-Vakıf, dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, uluslararası kuruluşlara ve üst kuruluşlara kurucu üye veya kurulmuş olanlara üye olarak katılmak.
4.19-Amaçlarını gerçekleştirmek için projeler hazırlayarak yurt içi ve yurt dışındaki bütün fon, hibe, kredi ve benzeri finans kaynaklarından istifade etmek.
4.20-Vakıf amaçları doğrultusunda gerektiğinde iktisadi işletme ve şirket kurmak, satın almak veya kurulmuş olanlara ortak olmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5-
5.1-Vakıf; gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
5.2-Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
5.3-Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla elde ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
5.4-Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,
5.5-Kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
5.6-Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,
5.7-Geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
5.8-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
5.9-Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
5.10-Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya her türlü nakdi ve ayni bağış kabulüne mevzuata uygun olarak izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini mevzuat ile yasaklanan maksatlar için kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000TL(Elli Bin TL)den oluşmaktadır. Vakfın malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
Mütevelli Heyet
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti; bu vakıf senedinin sonunda ad, soy ad ve imzaları bulunan aynı zamanda vakfın kurucuları olan beş(5) gerçek kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri şunlardır:
9.1) Yönetim kurulunu seçer,
9.2) Denetim kurulunu seçer,
9.3) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp inceler ve yönetim kurulunun ibrası konusunda karar verir,
9.4) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,
9.5) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,
9.6) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikleri yapabilir,
9.7) Gerektiğinde yasal prosedüre uygun olarak vakfın feshine karar verir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere 3 yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun çağrısı üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak da toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (Yedi) gün önce imza karşılığı yazı veya e-mail ile mütevelli heyet üyelerine bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının beşte ikisinden(2/5) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tamsayısının beşte üçüdür.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3 yıllığına seçilecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini mütevelli heyeti kendi içinden veya dışarıdan da seçebilir.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı en az üç kişi olup, mevcudun çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
12.1) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
12.2) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
12.3) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
12.4) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
12.5) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir.
12.6) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder.
12.7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
12.8) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
2.9) Mütevelli heyetin kabul ettiği bütçeleri uygular.
12.10) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
12.11) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
12.12) Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere; başka kurullar, komisyonlar ve çalışma kurulları oluşturabilir. Ancak oluşturulacak olan bu kurul ve komisyonlara Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
12.13) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve gerekli hallerde başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya dışarıdan 3 yıl için seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, her takvim yılının sonunda Mütevelli Heyeti’ne gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

Yönetim Kurulu ba­ğım­sız denetim kuruluş­la­rı­na da de­ne­tim yaptıra­bi­lir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 15- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
15.1) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
15.2) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
15.3) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
15.4) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 16- Vakıf yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisini vakfın amaçlarına, kalanını yönetim ve diğer giderleri ile vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlarda kullanır.

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetinin uygun göreceği aynı amaçlı bir başka vakıf, dernek veya hayır kurumuna devredilir.

Vakfın feshi kararı talebi yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/5’nin yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının beşte üç (3/5) çoğunluğunun alacağı karar ile mümkündür.
BAĞIŞ HESABI